Coaching biznesowy dla firm

Coaching sprawdzi się w sytuacjach, gdy:

 • wyniki oceny okresowej pokazują, że u kluczowych pracowników firmy istnieje potrzeba poprawienia poziomu pewnych kompetencji lub efektywności działania,
 • następuje reorganizacja spółki, przesunięcia pracowników w systemie poziomym na równoległe stanowiska wymagające nieco innych kompetencji lub następuje połączenie działów,
 • określony pracownik (pracownicy) otrzymują awans, który niesie ze sobą konieczność adaptacji do nowych obowiązków i wymagań, a co za tym idzie podniesienia kompetencji w określonym zakresie,
 • pracownicy pomimo intensywnych szkoleń/ treningów, mających przygotować ich do określonych działań, nie potrafią wdrożyć uzyskanej wiedzy w codzienną pracę,
 • pracodawca chce podwyższyć efektywność managera, wesprzeć go w rozwoju lub pomóc rozwiązać problemy wpływające na jakość jego pracy lub pomóc mu oddelegować część swoich obowiązków i odpowiedzialności,
 • pracodawca chce podnieść efektywność określonych działań, np. podnieść poziom sprzedaży o określoną wartość,
 • zachowanie pracownika wskazuje na początek syndromu wypalenia zawodowego – przepracowania, poczucia zbyt wielu zadań itd., któremu pracodawca chce zapobiec,
 • w organizacji występują konflikty personalne utrudniające współpracę kluczowych działów firmy, lub konflikty między kluczowymi dla firmy pracownikami,
 • pracodawca chce nagrodzić szczególnie efektywnych pracowników poprzez zainwestowanie w ich rozwój indywidualną formę rozwoju – coaching.

Efektywność coachingu

Inwestycja w coaching powinna być przemyślanym działaniem, które ma przynieść określone trwałe zmiany, korzystnie wpływające na funkcjonowanie firmy. Cele coachingowe powinny pokazywać konkretne efekty biznesowe, jakie przyniesie podwyższanie kompetencji Pracownika (Klienta) w zakresie np. komunikacji, współpracy, decyzyjności, efektywności czy zarządzania pracownikami.

Coaching skupia się na zachowaniach i działaniach – pozwala odkrywać w jaki sposób osiągać cele biznesowe, wykorzystując silne i słabe strony osobowości klienta coachingu. Rolą coacha jest naprowadzanie Klienta (pracownika Sponsora) na znalezienie własnych rozwiązań czy sposobów osiągania celów, w odniesieniu do celu sprecyzowanego przez Sponsora procesu.

Kiedy coaching nie będzie efektywny:

 • gdy problem nie jest zależny od Klienta coachingu, a leży on np. po stronie organizacyjnej czy systemowej. Nawet gdy jest on efektywny dla danego Klienta – pracownik po zakończonym procesie wraca do „chorego” systemu i wcześniejszych zachowań,
 • gdy proces coachingowy obejmuje tylko jednego Klienta, a problem leży po stronie większej grupy pracowników, ponieważ coaching dotyczy relacji jeden na jeden i kwestii, które są zależne od Klienta (znajdują się w jego strefie wpływu),
 • gdy Klient nie pracuje nad osiąganiem celów, odwołuje sesje, nie przygotowuje się z sesji na sesję, nie utożsamia się z celami wyznaczonymi przez Sponsora na proces coachingowy,
 • gdy Klient nie czuje się bezpieczny, nie ma zaufania do relacji Coach – Klient – Pracodawca lub niejasne są dla niego intencje stosowania coachingu.

Strony relacji coachingowej

W coachingu biznesowym, występują 3 strony kontraktu coachingowego:

 • Pracodawca lub jego przedstawiciel (np. dział HR), będący Sponsorem coachingu – ustala cele do osiągnięcia podczas procesu coachingowego oraz wskaźniki efektywności tego procesu,
 • Klient coachingu (pracownik) – osoba, która pracuje z Coachem nad osiągnięciem określonych celów, określonych przez Pracodawcę, zaakceptowanych przez Klienta,
 • Coach, który pilnuje osiągnięcia ustalonych przez firmę i Klienta celów coachingowych, podczas procesu stosując takie ćwiczenia, techniki i narzędzia aby te cele osiągnąć.

W trakcie procesu, Coach monitoruje jego efektywność oraz dba o to, by Klient coachingu dążył do osiągnięcia wyznaczonych celów. Efektywność coachingu powinna być wyznaczona poprzez konkretne wskaźniki behawioralne – czyli konkretne, mierzalne przykłady zachowań które wskazywać będą na osiągnięcie konkretnego celu. Potrzebne jest zatem dokładne sformułowanie celu coachingu, lub przeformułowanie problemu w dookreślony cel, wraz ze wskaźnikami wskazującymi na jego osiągnięcie – na poziomie obserwowalnych zachowań.

W coachingu biznesowym to Klient w oparciu o swoje zasoby tworzy rozwiązania, które są dla niego najlepsze. Coach pilnuje, by cel do którego dąży był spójny z celem wyznaczonym przez Pracodawcę.

Zdarza się, że podczas procesu coachingowego cel ewoluuje. Obowiązkiem Coacha jest skonsultowanie ze Sponsorem i Klientem, czy zmiana celu coachingowego jest akceptowalna dla obydwu stron i czy cel procesu coachingowego ostatecznie się zmienia. Jeśli tak, konieczne jest wyznaczenie nowych mierników efektywności celu. Pod koniec procesu coachingowego Coach wspólnie z Klientem weryfikuje efektywność procesu coachingowego pod kątem zdefiniowanych na początku wskaźników efektywności coachingu.

Coach prowadząc coaching biznesowy jest zobligowany do raportowania do Pracodawcy o postępach coachingu. Raport dla Pracodawcy zazwyczaj przekazywany jest w formie ustnej, zdarza się także że w kontrakcie Pracodawca wymaga formy pisemnej raportowania.

Coach w trakcie całego procesu coachingowego (także na etapie raportowania) bardzo dba o zaufanie i komfort Klienta coachingu. Klient wie, czego dotyczą notatki robione przez Coacha podczas sesji, a także czego dotyczą zdawane raporty pracodawcy. Dzieje się tak dlatego, by utrzymać zaufanie które jest podstawą relacji coachingowej. W innym przypadku zmiana u Klienta mogłaby nie być wynikiem trwałej zmiany zachowania, a jedynie „zachowaniem na pokaz” aby Pracodawca był usatysfakcjonowany wynikami Klienta.

Jako Coach stosuję się do standardów etycznych wyznaczonych przez ICF – International Coach Federation http://icf.org.pl/pl98,kodeks-etyczny-icf.html .

Korzyści z coachingu biznesowego dla Pracodawcy:

 • wzrost efektywności i skuteczności w wyznaczaniu i osiąganiu celów przez Klienta coachingu,
 • firma wykorzystuje naturalny potencjał swoich pracowników, co wpływa na wzrost motywacji i zaangażowania w pracę, a przez to ma bezpośredni wpływ na osiągane wyniki,
 • poprawa komunikacji i relacji między pracownikami w firmie, a także na poziomie relacji przełożony – podwładny,
 • szybszy rozwój firmy i wzmocnienie jej konkurencyjności, poprzez podwyższanie efektywności pracowników,
 • wsparcie potreningowe, pozwalające wdrożyć umiejętności zdobyte podczas szkoleń w codzienną praktykę, a więc zwiększenie efektywności działań szkoleniowych.

Korzyści ze  współpracy z zewnętrznym Coachem

Coach spoza organizacji to także:

 • świeże spojrzenie na sytuację, kulturę organizacyjną i przyczyny problemów,
 • patrzenie na każdego z pracowników jak na „czystą kartkę”,
 • osoba z zewnątrz jest traktowana neutralnie, jej działaniom nie przypisuje się nieczystych intencji czy też nieobiektywności.

Korzyści z coachingu biznesowego dla Klienta (pracownika):

 • poznanie i wzrost świadomości posiadanych zasobów, stopnia ich wykorzystywania i możliwości ich rozszerzenia, a poprzez to zwiększenie pewności siebie i samoświadomości,
 • wzrost motywacji, efektywności działania, umiejętności podejmowania decyzji, przyjmowania wielu perspektyw przy rozwiązywaniu problemów, wyznaczania i osiągania celów,
 • wzrost satysfakcji z relacji ze współpracownikami.

Sesje realizowane są w Szczecinie, odbywają się w siedzibie Klienta lub innym dogodnym dla niego miejscu. W przypadku innej lokalizacji wycena kalkulowana jest indywidualnie.

Przy zamówieniu większej ilości procesów coachingowych ceny są ustalane indywidualnie.

Jak szczegółowo wygląda proces współpracy coachingowej?

 1. Pierwsze spotkanie informacyjne z Pracodawcą (Sponsorem Coachingu)
 2. Spotkanie z Klientem coachingu (pracownikiem Sponsora), celem akceptacji Coacha.
 3. Spotkanie trójstronne – Pracodawca-Sponsor, Klient coachingu, Coach.
 4. Podpisanie umowy.
 5. Sesje coachingowe.
 6. Informacja zwrotna do Pracodawcy- Sponsora.

Pierwsze spotkanie z Pracodawcą (Sponsorem Coachingu) służy:

 • przedstawieniu metody coachingu, ogólnych zasad współpracy i poufności dotyczącej współpracy,
 • przedstawieniu osoby coacha, zapoznaniu się z jego kwalifikacjami i doświadczeniem, ocenie czy spełnia on oczekiwania Klienta,
 • poznaniu oczekiwań Klienta względem procesu coachingowego, zebraniu ogólnych informacji o potrzebach i oczekiwaniach Klienta, dotychczasowych doświadczeń związanych z coachingiem, wstępne określenie obszarów pracy i celów coachingu,
 • wstępnemu określeniu mierzalnych oczekiwań względem zmiany zachowań Klientów coachingu lub mierzalnych kryteriów realizacji celów,
 • zaplanowaniu spotkania zapoznawczego z Klientem i sponsorem w celu ostatecznego ustalenia celów na proces i spotkania finalizującego podpisanie kontraktu,
 • wstępne ustalenie harmonogramu sesji i logistyki (czas, miejsce, terminy, formy kontaktu).

Spotkanie z Klientem coachingu, służy:

 • Zapoznaniu Klienta z metodologią coachingu, a także osobą coacha.
 • Uzyskaniu wspólnej akceptacji Coacha i Klienta co do chęci współpracy (uzyskanie akceptacji i zaangażowania Klienta w proces coachingowy).
 • Podjęcie decyzji o współpracy.

Spotkanie trójstronne – Pracodawca-Sponsor, Klient coachingu, Coach, służy:

 • Uzgodnieniu celu organizacji na proces coachingowy i obszarów do pracy,
 • Ustaleniu zakresu realizacji poszczególnych celów, przyjętych wspólnie przez Sponsora i Klienta coachingu,
 • Przyjęciu reguł i zasad współpracy – poufności, ustalenie sposobu i zakresu raportowania, decyzyjności co do ewentualnych zmian i redefinicji celów już w trakcie procesu.
 • Spisanie wszystkich ustaleń dotyczących procesu, do wiadomości Sponsora, Klienta i Coacha.
 • Podpisanie umowy coachingowej.

Podpisanie umowy:

 • Uzgodnienie końcowej wersji celów do realizacji oraz oczekiwanych wskaźników efektywności – z poziomu precyzyjnych zachowań Klienta Coachingu.
 • Zapisanie kluczowych ustaleń dotyczących kwestii organizacyjno- logistycznych.
 • Uzgodnienie ceny za coaching oraz ewentualnych kosztów dodatkowych (dojazdy, noclegi, wyżywienie, testy psychometryczne). Ustalenie sposobu rozliczania płatności.
 • Wstępne ustalenie harmonogramu sesji coachingowych (terminy, częstotliwość, długość sesji).
 • Zawarcie i podpisanie pisemnego kontraktu.

Sesje coachingowe:

 • Obejmują regularne spotkania Klienta i coacha, mające na celu pracę na wyznaczonym obszarze coachingu i dążeniu do mierzalnych efektów coachingu.
 • Zazwyczaj od 6 do 12 sesji coachingowych, odbywających się co około 2 tygodnie.
 • Pomiędzy sesjami istnieje możliwość pozostawania w kontakcie mailowym.

Informacja zwrotna dla Pracodawcy – Sponsora:

 • Następuje po połowie zaplanowanych spotkań oraz po całości procesu. Treść raportu przekazywanego Sponsorowi przekazywana jest po akceptacji przez Klienta.
 • Podsumowanie procesu coachingowego w odniesieniu do wyznaczonych celów coachingowych.
 • Podsumowanie całości kontraktu.
 • Ewentualne zalecenia rozwojowe dla Klienta.
Share